Sunday, November 11, 2012

CONTOH SOALAN STPM SYARIAH KERTAS 1


CONTOH 1
SOALAN STPM SYARIAH KERTAS 1
November 2012
Bahagian A (Feqah)


930/1
Bahagian A: Fikah
Jawab tiga soalan sahaja.

1.   (a)   Nyatakan konsep gadaian dari segi pengertian, dalil, rukun dan hikmah              disyariatkannya.                                                                                                                  [10]
    (b)    Dengan memberikan contoh,jelaskan dua perkara yang membatalkan                    gadaian.                                                                                                                                [ 4]
    (c)    Nyatakan hukum bagi masalah berikut:                                                                  [ 6]
         (i)  Penggadai menggunakan barang gadaian.
        (ii)  Barang gadaian rosak di tangan pemegang gadai.
       (iii)  Perbalahan pemegang gadai dengan penggadai mengenai nilai kadar barang gadaian.

3. (a)   Nyatakan konsep mahar dari segi pengertian,hukum,dalil dan dua jenisnya.            [8]
    (b)   Huraikan tiga keadaan yang menyebabkan mahar digugurkan.                                 [6]
     (c)   (i)  Berapakah nilai mahar yang wajib diberi oleh seorang lelaki yang menceraikan                 isterinya sebelum isteri itu disetubuhinya?
            (ii) Berapakah nilai mahar serta siapakah yang boleh menerima mahar tersebut jika isteri meninggal dunia sebelum berlaku persetubuhan?                                                          [6]


4.  (a)     Nyatakan konsep ‘iddah dari segi pengertian, hukum, dalil dan jelaskan hikmah                pensyariatannya.                                                                                                                    [10]
    (b)     Huraikan pembahagian ‘iddah.                                                                                [10]

5.  (a)      Huraikan pengertian Diyat, hukumnya dan dua jenisnya.                                    [10]
    (b)     Nyatakan pengertian Ta’zir, dalil dan tiga jenis hukuman ta’zir.                          [10]

                                                             

1 comment: