Tuesday, March 13, 2012

SUKATAN PELAJARAN KERTAS 1- BAHAGIAN A - FIQAH

KERTAS 1- BAHAGIAN A

KERTAS 1- BAHAGIAN AKERTAS 1 BAHAGIAN A


(A)   Fikah
1.  Muamalat
1.1  Mukadimah
1.1.1  Pengertian muamalat
1.1.2  Dalil
1.1.3  Fungsi


1.2  Jual beli
1.2.1  Pengertian jual beli
1.2.2  Hukum
1.2.3  Dalil
1.2.4  Hikmat
1.2.5  Rukun dan syarat-syaratnya
1.2.6  Jenis jual beli serta hukumnya
1.2.7  Jual beli yang haram tetapi sah dan jual beli yang haram tetapi tidak sah
1.2.8  Persoalan semasa tentang jual beli, contohnya,
 (i) jual beli Fudhuli
 (ii) jual beli Mu’ata
 (iii)  tas’ir (kawalan harga)
 (iv)  urbun (bayar cengkeram)


1.3  Riba  
1.3.1  Pengertian riba
1.3.2  Hukum
1.3.3  Dalil
1.3.4  Hikmat
1.3.5  Jenis riba
1.3.6  Barang-barang yang boleh berlaku riba
1.3.7  Syarat jual beli barang jenis riba
1.3.8  Perkara yang berkaitan dengan persoalan semasa, contohnya, 
 (i) pinjaman yang dikenakan faedah
 (ii) sewa beli
 (iii) simpanan wang yang dibayar faedah


1.4  Khiyar
1.4.1  Pengertian khiyar
1.4.2  Hukum
1.4.3  Dalil
1.4.4  Hikmat
1.4.5  Jenis-jenis khiyar:
(a)   Majlis
(b)  Syart
(c)   Aib
1.4.6  Syarat khiyar
1.4.7  Batalnya khiyar
1.4.8  Persoalan semasa tentang khiyar, contohnya, jaminan dan aspek-aspeknya


1.5  Jual beli salam dan istisna’
1.5.1  Pengertian jual beli salam dan istisna’
1.5.2  Hukum
1.5.3  Dalil
1.5.4  Hikmat
1.5.5  Rukun
1.5.6  Syarat barang yang dijual salam
1.5.7  Syarat sah akad jual salam
1.5.8  Jualan harga tangguh
1.5.9  Perbezaan antara jual salam dengan istisna’
1.5.10  Beberapa persoalan semasa tentang jual salam dan istisna’, contohnya,
 (i) pembelian secara tempahan
 (ii) pembekalan barangan


1.6  Gadai
1.6.1  Pengertian gadai
1.6.2  Hukum
1.6.3  Dalil
1.6.4  Hikmat
1.6.5  Rukun dan syarat-syaratnya
1.6.6  Hukum penggunaan barang gadaian dari segi hak milik, tempoh, kehilangan,
kerosakan, dan lain-lain
1.6.7  Batalnya gadaian
1.6.8  Beberapa persoalan semasa tentang gadaian, contohnya,
 (i) pajak gadai barang kemas
 (ii) gadaian tanah, rumah, kereta
 (iii) bon sebagai cagaran


1.7  Syarikat
1.7.1  Pengertian syarikat
1.7.2  Hukum
1.7.3  Dalil
1.7.4  Hikmat
1.7.5  Jenis-jenis syarikat dan hukumnya
(a)   Syarikat Uqud
 (i)  Inan
 (ii)  Mufawadah
 (iii)  Abdan
 (iv)  Wujuh
  (b)   Syarikat Amlak
  (c)  Ta’amin
1.7.6  Batalnya syarikat
1.7.7  Beberapa persoalan semasa tentang syarikat, contohnya syarikat kerjasama,
perkongsian, dan korporat


1.8   Mudarabat  
1.8.1  Pengertian mudarabat
1.8.2  Hukum
1.8.3  Dalil
1.8.4  Hikmat
1.8.5  Rukun dan syarat-syaratnya
1.8.6  Batalnya mudarabat
1.8.7  Beberapa persoalan semasa tentang mudarabat, seperti yang diamalkan oleh
Bank Islam


1.9  Wakalat
1.9.1  Pengertian wakalat
1.9.2  Hukum
1.9.3  Dalil
1.9.4  Hikmat
1.9.5  Rukun dan syarat-syaratnya
1.9.6  Batalnya wakalat
  1.9.7  Beberapa persoalan semasa tentang wakalat, seperti harta warisan


1.10  Sewa
1.10.1  Pengertian sewa
1.10.2  Hukum
1.10.3  Dalil
1.10.4  Hikmat
1.10.5  Rukun dan syarat-syaratnya
1.10.6  Jenis sewaan
1.10.7  Upah mengerjakan ibadah
1.10.8  Batalnya sewaan

1.10.9  Beberapa persoalan semasa lentang sewa, contohnya,  
 (i) sewa atas sewa  
 (ii) sewa menerusi agen  
 (iii) sewa jual  


1.11  Wakaf  
1.11.1  Pengertian wakaf  
1.11.2  Hukum  
1.11.3  Dalil  
1.11.4  Hikmat  
1.11.5  Rukun dan syarat-syaratnya  
1.11.6  Jenis-jenis wakaf. contohnya,  
 (i)  mutlaq  
 (ii)  muqayyad  
1.11.7 Beberapa persoalan semasa tentang wakaf, contohnya, pengurusan dan 
pembangunan harta wakaf  


1.12  Wadi’ah  
1.12.1  Pengertian wadi’ah    
1.12.2  Hukum  
1.12.3  Dalil  
1.12.4  Hikmat  
1.12.5  Hukum menerima wadi’ah  
1.12.6  Rukun dan syarat-syaratnya  
1.12.7  Batalnya wadi’ah  
1.12.8  Beberapa persoalan semasa tentang wadi’ah seperti wadi’ah  dalam institusi Bank Islam dan koperasi  


1.13  Wasiat  
1.13.1  Pengertian wasiat  
1.13.2  Hukum  
1.13.3  Dalil  
1.13.4  Rukun dan syarat-syaratnya  
1.13.5  Beberapa persoalan semasa tentang wasiat, contohnya,  
 (i) wasiat untuk waris  
 (ii) wasiat untuk binatang  
 (iii) wasiat memberi organ-organ manusia 


1.14  Nazar  
1.14.1  Pengertian nazar  
1.14.2  Hukum  
1.14.3  Dalil  
1.14.4  Hikmat  
1.14.5  Syarat sah nazar  
1.14.6 Perkara yang boleh dinazarkan  
1.14.7 Nazar yang mewajibkan kafarah  
1.14.8  Beberapa persoalan semasa tentang nazar, contohnya,  
 (i) nazar di tempat-tempat tertentu  
 (ii) nazar untuk menggalakkan insan berusaha  5


2. Munakahat  
2.1  Mukadimah  
2.1.1  Pengertian munakahat  
2.1.2  Dalil  
2.1.3  Hukum  
2.1.4  Hikmat  
2.1.5  Fungsi/tujuan  
2.2  Praperkahwinan  
  2.2.1 Memilih jodoh  
 2.2.2  Meminang  
 2.2.3 Mahar 
 2.2.4 Hantaran  
 2.2.5 Walimatulurus/walimah  
2.3 Perkahwinan  
  2.3.1  Akad  
  2.3.2 Rukun nikah dan syarat-syaratnya 
 2.3.3  Perwakilan  
 2.3.4  Perempuan yang haram dikahwini  


2.4  Tanggungjawab suami isteri  
2.4.1 Tanggungjawab suami:  
(a) memberi nafkah zahir dan batin  
(b) tanggungjawab dari segi kebendaan  
(c) tanggungjawab dari segi akhlak dan kerohanian  2.4.2 Tanggungjawab isteri:  
(a) taat kepada suami  
(b)  melayan suami  
 2.4.3  Tanggungjawab bersama terhadap  
(a)   harta  
(b)   anak-anak  
(c)   urusan rumah tangga  
(d)   pendidikan  
(e)   muafakat, tolak ansur, kesabaran  


2.5 Penyelesaian terhadap krisis perkahwinan 
2.5.1 Punca-punca keretakan rumah tangga 
2.5.2 Penyelesaian terhadap 
(a)  nusyuz  
(b)  li’an  
(c)  zihar  
(d)  illa’  6


2.6 Talak  
  2.6.1  Pengertian talak  
2.6.2 Hukum 
2.6.3 Dalil 
2.6.4 Hikmat 
2.6.5 Rukun dan syarat-syaratnya 
2.6.6 Penyelesaian mahkamah 


2.7 Idah 
 2.7.1 Pengertian idah 
 2.7.2 Hukum 
 2.7.3 Dalil 
 2.7.4 Hikmat 
 2.7.5 Pemberian mut’ah dan nafkah idah 


2.8 Rujuk  
  2.8.1  Pengertian rujuk  
2.8.2 Hukum 
2.8.3 Dalil 
2.8.4 Hikmat 
2.8.5 Rukun dan syarat-syaratnya 


2.9  Rumah tangga dalam konteks masyarakat  
  2.9.1 Hubungan keluarga/rumah tangga dengan jiran  
  2.9.2 Hubungan keluarga/rumah tangga dengan keluarga terdekat  
  2.9.3  Hubungan keluarga/rumah tangga dengan masyarakat  


2.10  Poligami  
2.10.1  Pengertian poligami  
2.10.2  Hukum  
2.10.3  Dalil  
2.10.4  Hikmat  
2.10.5  Syarat-syarat poligami  


2.11 Persoalan semasa tentang perkahwinan  
2.11.1  Syarat-syarat yang diwujudkan dalam undang-undang keluarga Islam  
2.11.2  Nikah mutaah  
2.11.3  Kahwin lari  
2.11.4  Muhalil  


3. Jenayah  
3.1  Mukadimah  
  3.1.1 Pengertian jenayah  
3.1.2  Fungsi menjaga kehormatan diri, agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta 
benda  
3.1.3  Hukum-hukum jenayah  
3.1.4  Dalil  
3.2  Jenis-jenis jenayah yang dikenakan hukuman qisas, diyat, dan kafarah  
3.2.1  Bunuh dan bahagian-bahagiannya  
3.2.2  Memotong atau mencederakan anggota  7


3.3  Qisas  
3.3.1  Pengertian qisas  
3.3.2  Dalil  
3.3.3  Syarat-syarat wajib qisas  
3.3.4  Kesalahan yang mewajibkan qisas seperti  
 (i) bunuh dengan sengaja  
 (ii) memotong atau mencederakan anggota manusia  


3.4  Diyat  
3.4.1  Pengertian diyat  
3.4.2  Dalil  
3.4.3  Jenis-jenis diyat  
3.4.4  Syarat-syarat diyat  
3.4.5  Kesalahan-kesalahan yang membolehkan diyat  
(a)   bunuh dengan sengaja tetapi dimaafkan oleh waris si mati  
(b)   bunuh dengan separa sengaja (syibhul ‘amdi)  
(c)  bunuh tak sengaja  


3.5  Kafarah  
3.5.1  Pengertian kafarah  
3.5.2  Hukum  
3.5.3  Dalil  
3.5.4  Syarat-syarat kafarah  


3.6  Hudud  
3.6.1  Pengertian hudud  
3.6.2  Hukum  
3.6.3  Dalil  
3.6.4  Jenis-jenis jenayah yang dikenakan hudud  
(a)   Zina  
 (i) Pengertian zina  
 (ii) Syarat-syarat wajib had zina  
 (iii) Sabit zina dan hukumnya  
(b)   Menuduh zina  
 (i) Pengertian menuduh zina  
 (ii) Dalil  
 (iii) Sabit menuduh zina dan hukumnya  
(c)   Meminum minuman yang memabukkan  
 (i) Pengertian minuman yang memabukkan  
 (ii) Dalil pengharaman  
 (iii) Hikmat pengharaman  
 (iv) Sabit had peminum arak  
 (v) Hukuman meminum minuman yang memabukkan  
  (d)   Mencuri  
 (i) Pengertian mencuri  
 (ii) Dalil pengharaman  
 (iii) Syarat-syarat wajib had mencuri  
 (iv) Hukuman mencuri  8
3.6.5  Beberapa persoalan semasa tentang jenayah-jenayah tersebut, contohnya,  
 (i) rogol  
 (ii) liwat (homoseksual)  
 (iii) bersekedudukan  
 (iv) penyalahgunaan dadah  
 (v) rasuah  


3.7  Ta'zir  
3.7.1  Pengertian ta’ zir  
3.7.2  Hukum  
3.7.3  Dalil  
3.7.4  Hikmat  
3.7.5  Bidang kuasa ta’zir  
3.7.6  Penetapan hukuman ta’zir  
3.7.7  Beberapa persoalan semasa tentang hukuman ta’zir, contohnya,  
 (i) hukuman denda dengan wang  
 (ii)  wati syubhah  


4.   Mirath  
4.1  Mukadimah  
4.1.1  Pengertian mirath  
4.1.2  Hukum  
4.1.3  Dalil  
4.1.4  Hikmat  
4.1.5  Tanggungan dalam harta pusaka  
4.2  Sebab dan halangan mendapat pusaka  
4.2.1  Sebab-sebab mendapat pusaka  
4.2.2  Sebab-sebab yang menghalang mendapat pusaka  
4.2.3  Syarat-syarat mendapat pusaka  
4.3  Waris  
4.3.1  Pengertian waris  
4.3.2  Waris dari pihak lelaki  
4.3.3  Waris dari pihak perempuan  
4.3.4  Waris yang mewarisi semua harta 
4.4  Ketentuan kadar dan waris  
4.4.1  Menghalang waris (hajb)  
4.4.2  Waris yang pasti mendapat habuan  
4.4.3  Golongan waris (ahl al-Furudh dan ahl al-Asabah)  
4.4.4  Susunan waris Asabah  
4.4.5  Habuan waris Asabah  
4.5  Persoalan-persoalan semasa tentang harta pusaka (pembahagian harta pusaka) dan penyelesaiannya  

No comments:

Post a Comment