Tuesday, March 13, 2012

SUKATAN PELAJARAN KERTAS 1- BAHAGIAN B - USUL FIQAH

KERTAS 1- BAHAGIAN B

KERTAS 1- BAHAGIAN B

KERTAS 1 - BAHAGIAN B  Usul Fikah  

USUL FIKAH
1. Mukadimah  
1.1  Pengertian Usul Fikah  
1.2  Pertumbuhan dan perkembangan Usul Fikah  
1.3  Faedah Usul Fikah  
1.4  Cara-cara penyusunan Usul Fikah  
1.5  Bidang perbincangan Usul Fikah  


2. Hukum  
2.1  Pengertian hukum syarak dan bahagiannya  
 2.1.1  Pengertian taklifi dan bahagiannya  
 2.1.2  Hukum wad’ie dan bahagiannya  
2.2  Rukhsah dan ‘Azimah  
2.3  AI-Hakim  
2.4  Al-Mahkum Fih  
 2.4.1  Pengertian al-mahkum fih  
 2.4.2  Syarat-syarat mahkum fih  
2.5  Al-Mahkum ‘Alaih  
 2.5.1  Pengertian al-mahkum ‘alaih  
 2.5.2  Syarat-syarat sah taklif  


3.  Sumber-sumber hukum  
3.1  Sumber-sumber hukum yang disepakati  
 3.1.1  Al-Quran 
(a)   Pengertian al-Quran  
(b)   Kehujahan al-Quran  
(c)   Al-Quran menunjukkan hukum  
(d)   Isi kandungan al-Quran  
(e)   Al-Quran menerangkan hukum dan cara-caranya  
3.1.2  Al-Sunnah  
(a)  Pengertian al-Sunnah  
(b)   Kehujahan al-Sunnah  
(e)   Kedudukan al-Sunnah dalam perundangan Islam  
(d)   Bahagian-bahagian al-Sunnah  
(e)   Syarat-syarat menerima khabar Ahad  
3.1.3  Ijmak  
(a)   Pengertian ijmak  
(b)   Kehujahan ijmak  
(e)   Bahagian-bahagian ijmak, iaitu sarih, sukuti  
(d)   Kehujahan ijmak sukuti  
(e)   Sandaran ijmak  
(j)   Kemungkinan berlaku ijmak pada masa kini  10
3.1.4  Qiyas  
(a)   Pengertian qiyas 
(b)  Kehujahan qiyas  
(e)   Rukun dan syarat-syaratnya  
(d)   Bahagian-bahagian qiyas, iaitu khafiy dan jaliy  
(e)   Persoalan semasa yang berhubung dengan qiyas, contohnya dadah  
3.2  Sumber-sumber hukum yang tidak disepakati  
 3.2.1  lstihsan  
(a)   Pengertian istihsan  
(b)  Bahagian-bahagiannya  
(c)   Pendapat ulama terhadap kehujahannya  
3.2.2  Masalih Mursalah  
(a)   Pengertian masalih mursalah  
(b)   Bahagian-bahagiannya  
(c)   Pendapat ulama terhadap kehujahannya  
 3.2.3  ‘Uruf  
(a)   Pengertian ‘uruf  
(b)   Bahagian-bahagiannya  
(e)   Syarat-syarat penerimaan ‘uruf  
(d)   Pendapat ulama terhadap kehujahannya  
3.2.4  lstishab  
(a)   Pengertian istishab  
(b)   Bahagian-bahagiannya  
(e)   Pendapat ulama terhadap kehujahannya  

4. Kaedah pengambilan hukum  
4.1  al-Khas  
4.1.1  Mutlak  
4.1.2  Muqayyad  
4.1.3  Amr dan Nahi  
 4.2  al-‘Am  
4.3  al-Musytarak 


5. Nasakh  
5.1   Pengertian nasakh  
5.2 Syarat-syarat nasakh  
5.3  Hikmat nasakh 
5.4 Bahagian nasakh  
5.5   Cara-cara berlaku nasakh  
5.6  Masa berlaku nasakh  
5.7  Dalil-dalil yang menasakhkan  
5.8  Hukuman yang boleh dinasakh dan tidak boleh dinasakhkan  
5.9  Cara mengetahui nasakh  11


6. Ijtihad  
6.1  Pengertian ijtihad  
6.2  Syarat-syarat ijtihad dan mujtahid  
6.3 Hukum yang boleh diijtihad dan tidak boleh diijtihadkan  
6.4 Kehujahan ijtihad  
6.5 Batalnya ijtihad  
6.6  Persoalan semasa tentang ijtihad. contohnya:  
 (i) Penentuan awal bulan Ramadan/Syawal  
 (ii) Pemindahan organ manusia  
 (iii) Anak tabung uji  


7. Taklid  
7.1  Pengertian taklid  
7.1.1  Terikat dengan mazhab tertentu  
 7.1.2  Tidak terikat dengan mazhab tertentu (Talfiq)  
 7.2  Hukum taklid  
 7.3  Berpegang kepada mazhab-mazhab tertentu  
 7.4  Persoalan semasa tentang taklid, contohnya bayaran zakat fitrah  


8.  Qawaid Fiqhiyyah  
   8.1  Mukadimah  
8.1.1  Pengertian Qawaid Fiqhiyyah  
8.1.2  Sumber pengambilan Qawaid Fiqhiyyah  
8.2  Kajian kaedah-kaedah berikut dan pemakaiannya  
8.2.1  al-umur bimaqasidiha  
8.2.2  al-yaqin la yuzal bissyakki  
8.2.3  la dharara wala dhirar  
8.2.4  al-masyaqqah tajlibut taysir  
8.2.5  al-‘adatu muhakkamatun

No comments:

Post a Comment